@Ƃ{EX^[{EO@@@@@               2013.7.1 (j@20:30
@@ @@@I@ @@@@ @Pf@ @Qf@ @Rf@ g^b @sns`k@
@@@P @@@t QSR QTU PVT RO VOS
@@@Q @@͍@ߎq QSU PRV QQT VT UWR
@@@R @@{@n QQQ QQR PUQ ST UTQ
@@@S @@ҁ@GN QRO QOQ PWR RO UST
@@@T @@yZˁ@KY QOR QRS PVT RO USQ
@@@U @@ؑ@vq PVQ QOX PVX VT URT
@@@V @@@aY QOS PXW QQV O UQX
@@@W @@_@j QSV PXQ PTX RO UQW
@@@X @@ē@j QQP PVQ QPV PT UQT
@@PO @@ēc@}q PTV QQR PWR UO UQR
@@PP @@ߓ@v QOU QOQ PTV ST UPO
@@PQ @@Ht@O PTV PVP QRV ST UPO
@@PR @@c@ QPP PWW PSW UO UOV
@@PS @@ؓ@L PWP PWP PWP UO UOR
@@PT @@֓@W QSV PTX PWP PT UOQ
@@PU @@c@b PVX PWR PUS UO TWU
@@PV @@Ht@ PWU PVT QOU PT TWQ
@@PW @@@aq PVX PUT PUR VT TWQ
@@PX @@@ PWQ PVV PVU ST TWO
@@QO @@nӁ@`M QOW PTX PWP RO TVW
  g^f @@@t     @  @  QTU @@  QҐ @@@SP
PQ[v`W}b`

sjqt
@v{E[ @y@C v @@@@@QRS
@A}`AP @@t @@@@@QPS
sqt
@v{E[ @@ v @@@@@PVR
@A}`AP @͍@ߎq @@@@@QPS