@Ƃ{EX^[{EO@@@@@               2012.10.01 (j@20:30
@@ @@@I@ @@@@ @Pf@ @Qf@ @Rf@ g^b @sns`k@
@@@P @@ҁ@GN QQT QQT QRS PT UXX
@@@Q @@nӁ@` QSV QQR QQT O UXT
@@@R @@؁@ PXW QRW PXX UO UXT
@@@S @@͍@ߎq QPP QOW PXW UO UVV
@@@T @@@Í] QRT PVR QQR ST UVU
@@@U @@_@j PXU QQS QPS RO UUS
@@@V @@A@ QRX QRU PWR O UTW
@@@W @@|c@s PXS QOU QPR ST UTW
@@@X @@˓c@`v PWW PXT QPQ UO UTT
@@PO @@Vہ@֎i PUS QQP QUV O UTQ
@@PP @@@ QTS PVU PVO ST UST
@@PQ @@@K PXT QQW QPX O USQ
@@PR @@c@ QQR PTU QRR RO USQ
@@PS @@nӁ@`M QOQ QQR PVQ RO UQV
@@PT @@@pi PTV QQV PXT RO UOX
@@PU @@@aq PWP PVO PWP VT UOV
@@PV @@c@zY QOQ PWX PWR RO UOS
@@PW @@yZˁ@KY PUW QOU QOO RO UOS
@@PX @@ē@W PVV PVX QQX PT UOO
@@QO @@ߓ@v QOQ PVX PVS ST UOO
  g^f @@Vہ@֎i     @  @  QUV @@  QҐ @@@RW
PQ[v`W}b`

sjqt
@v{E[ @r@v v @@@@@QQU
@A}`AP @nӁ@` @@@@@QRU
@v{E[ @q@w v @@@@@PXT
@A}`AQ @ҁ@GN @@@@@QQP
sqt
@v{E[ @K@ v @@@@@PWT
@A}`AP @@Í] @@@@@QOX